Stanovy

občanského sdružení Jantarový Svět

adresa: Jantarový svět, Ferdinandov 14, 463 62 Hejnice
IČO: 01415751
zapsána u MV dne: 14.2.2013
pod č.j.: VS/1-1/91983/13-R

čl. I – název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 1. Název sdružení je: občanské sdružení Jantarový Svět (dále jen sdružení)

 2. Sídlem sdružení (adresa) je Ferdinandov 14, Hejnice 463 62

 3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky. Celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.

 4. Charakter sdružení — občanské sdružení je založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují zastánci přirozeného způsobu života, péče o fyzickou i duševní pohodu jednotlivců, rodin a dětí, k poskytování obecně prospěšných činností v těchto oblastech a k dalším aktivitám vedoucím k rozvoji ve smyslu občanské společnosti.

čl. II – cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

 • podpora přirozeného způsobu života

 • péče o pohodu jednotlivců, rodin a dětí

 • zázemí pro všechny, kdo aktivně pečují o svoji kondici tělesnou i duševní

 • informovanost v otázkách mateřství a péče o děti

čl. III – náplň a formy činnosti

 1. Náplň činnosti

 • poskytování prostoru pro zájemce o přirozený způsob života

 • předávání praktických zkušeností formou setkání

 • společné aktivity podporující kondici fyzickou i psychickou

 • aktivní účast na akcích jiných sdružení s podobným cílem

 • šíření informací souvisejících s hlavním cílem společnosti

 1. Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany fyzické i psychické kondice občanů společnosti zejména:

 • poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství

 • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně)

 • kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl

 • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení

 • účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány

 • osvětová činnost.

 1. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV – členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba  bez ohledu na věk, stav, národnost a vyznání, podmínka je aktivní přístup ke sdružení.

 2. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba většinový souhlas členské schůze.

 3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

 4. Členství zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení

 • rozhodnutím členské schůze o vyloučení

 • nezaplacením členských příspěvků pro aktuální období do 30 dnů od jeho začátku

 • úmrtí, zánikem právnické osoby — člena sdružení, zánikem sdružení

 1. Člen má právo:

 • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován

 • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen

 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení

 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení

 1. Člen má povinnost

 • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení

 • svou činností aktivně naplňovat cíle sdružení

 • platit členské příspěvky

 1. Členské příspěvky se vybírají jedenkrát ročně ve výši a společnosti prospěšné formě, kterou schválí členská schůze. Návrhy předkládá výbor sdružení.

čl. V – orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 • členská schůze

 • výbor sdružení

 • předseda sdružení

 • revizor sdružení

čl. VI – členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;

 2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

 3. Členskou schůzi svolá výbor sdružení také, požádá-li o to písemně 1/3  členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

 4. Členská schůze

 • schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení, pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení

 • volí výbor sdružení a revizora

 • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu

 • přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena

 • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období

 • schvaluje výši zápisného a členských příspěvků

čl. VII – výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 1. Výbor sdružení je 5 členný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Ten může být volen i přímo členskou schůzí. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů .

 2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení.
  Výbor sdružení:

 • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení

 • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti

 1. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

čl. VIII – revizor sdružení

 1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok.

 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.

čl. IX – zásady hospodaření

 1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikování, služby). Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X – okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

 

 

 

Sepsáno ve Ferdinandově dne 21.1.2013

Jeden komentář na “Stanovy

 1. Jan Čejka píše:

  Na schůzi o.s.Jantarového světa konané v březnu jsou členské poplatky pro rok 2013 stanoveny takto 333,-Kč ve finanční podobě nebo 555,-Kč v podobě jiné, přijatelné pro stávající členy Jantarového světa o.s. Tuto info zde píši znovu, neboť původní zapadla kdesi kdysi . 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *