Jantarový Svět občanské sdružení

UŽ JE TO TADY 🙂
stanovy občanského sdružení Jantarový Svět spolu s návrhem na jeho schválení dnes putují na poštu 🙂
čím se zabýváme najdete zde:
www. jantarovysvet.cz
🙂

o co nám jde hleďte zde:
1) Název sdružení je: občanské sdružení Jantarový Svět (dále jen sdružení)

2)Sídlem sdružení je adresa: Ferdinandov 14, Hejnice

3)Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky. Celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou; (viz poznámku 2)

4)Charakter sdružení — občanské sdružení je založené podle zákona č. 83/1990 Sb. (stačí) v němž se sdružují zastánci přirozeného způsobu života, péče o fyzickou i duševní pohodu jednotlivců, rodin a dětí, k poskytování obecně prospěšných činností v těchto oblastech a k dalším aktivitám vedoucím k rozvoji ve smyslu občanské společnosti.

čl. II
Cíle činnosti
Cíle sdružení jsou:
– podpora přirozeného způsobu života
– péče o pohodu jednotlivců, rodin a dětí
– zázemí pro všechny, kdo aktivně pečují o svoji kondici tělesnou i duševní
– informovanost v otázkách mateřství a péče o děti

čl. III
(Náplň a) Formy činnosti
1)Náplň činnosti
– poskytování prostoru pro zájemce o přirozený způsob života
– předávání praktických zkušeností formou setkání
– společné aktivity podporující kondici fyzickou i psychickou
– aktivní účast na akcích jiných sdružení s podobným cílem
– šíření informací souvisejících s hlavním cílem společnosti

2)Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany fyzické i psychické kondice společnosti
zejména:

— poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
— soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
— kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl
— organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;
— účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
— osvětová činnost.

3)Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV
Členství ve sdružení
1)Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba bez ohledu na věk, stav, národnost a vyznání , podmínka je aktivní přístup ke sdružení

2)Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba většinový souhlas členské schůze.

3)Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4)Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
— nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
— úmrtí, zánikem právnické osoby — člena sdružení, zánikem sdružení

5) Člen má právo
— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

6)Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení; svou činností aktivně naplňovat cíle sdružení
— platit členské příspěvky

7)Členské příspěvky se vybírají jedenkrát ročně ve výši a společnosti prospěšné formě, kterou schválí členská schůze. Návrhy předkládá výbor sdružení

Těšíme se na nové členy 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *